Historia TKKF BielanyW maju 1957 roku zawiązała się organizacja pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w skrócie TKKF. Celem statutowym jej działania było upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności psychofizycznej społeczeństwa.

Jednym z pierwszych ognisk, które powstało w Warszawie było właśnie nasze Ognisko zlokalizowane na terenie warszawskiej A.W.F. i jest z nią integralnie związane. Członkami założycielami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni.

Od 15 października 1957 r. zaczęły już działać sekcje gimnastyki, siatkówki, pływania i rytmiki.

Z każdym rokiem działalności Ognisko rozszerzało ofertę możliwości uprawiania różnych form rekreacji przez członków i uczestników zajęć. W najlepszym okresie działalności, tzn. w początkach lat 80-tych, były prowadzone zajęcia w 10 dyscyplinach sportowych, a ilość uczestników przekraczała nawet 800 osób. Niewątpliwie na tak wysokie zainteresowanie miało wpływ wiele czynników, a przede wszystkim:

- niska konkurencyjność na terenie Warszawy i okolic (duże zapotrzebowanie na rekreację przy równoczesnym braku ofert)

- możliwość korzystania z dofinansowania do działalności sekcji ze strony Zarządu stołecznego TKKF (niskie koszty uczestnictwa)

- wysoki poziom zajęć i ich dobra organizacja, którą gwarantowała kadra rekrutująca się spośród pracowników bielańskiej Uczelni

W latach 90-tych obserwowaliśmy olbrzymie zmiany zachodzące w Państwie, a co za tym idzie zmiany strukturalne w Organizacjach wspierających działalność kultury fizycznej. Brak możliwości dofinansowania działalności Ogniska postawił je przed próbą istnienia tylko w oparciu o własne wygospodarowane środki, bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Niewiele ognisk sprostało tej trudnej próbie samofinansowania. Niemały wpływ na to miał pozytywny stosunek władz Uczelni. Połączenie działalności statutowej z pracą dydaktyczną poprzez udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, pływania korekcyjnego, pływania rekreacyjnego i gimnastyki dla osób starszych i studentów stwarza doskonały warsztat dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów korektywy i rekreacji.

Rok 2007 to rok obchodów jubileuszu TKKF. Wieloletnim działaczom Ogniska wręczono ustanowiony przez Z.G. TKKF medal 50-lecia a puchary i statuetki wzbogaciły gabloty sekretariatu. Jednocześnie władze Dzielnicy Bielany doceniły pracę na rzecz środowiska bielańskiego co szczególnie zostało podkreślone w trakcie uroczystości związanych z 50-leciem istnienia naszego Ogniska.

Od roku 2008, wraz ze zmianą władz Uczelni i potraktowaniem działalności Ogniska jako typowej pracy komercyjnej, sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszyła. Ulgi za wynajem obiektów sportowych w dużej mierze zostały cofnięte, co spowodowało konieczność podniesienia składki członkowskiej, a to z kolei zmniejszenie frekwencji na zajęciach. Mamy nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa i wraz z poprawą finansów uczelni istnienie jednego z najstarszych Ognisk w Warszawie nie będzie zagrożone.